Všeobecné podmínky poskytování služeb

Definice pojmů

Aplikace je webová aplikace dostupná na adrese https://ulita.iddm.cz určená k organizačnímu a administrativnímu zajištění služeb Poskytovatele, jejíž provoz zajišťuje Provozovatel.

Poskytovatel je Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita, se sídlem Na Balkáně 2866/17a, 130 00 Praha 3, IČ: 45241848.

Provozovatel je společnost IDDM s.r.o, se sídlem Litvínovská 609/3, 190 00 Praha 9, IČ: 02406314.

Služba poskytovatele je poskytování zájmového vzdělávání podle školského zákona (561/2004 Sb. v platném znění) a vyhlášky o zájmovém vzdělávání (74/2005 Sb. v platném znění) pro účastníky.

Účastník je fyzická osoba využívající Služby poskytovatele.

Uživatel je fyzická osoba, která si vytvoří uživatelský účet v Aplikaci.

Uživatelský účet si vytváří každý uživatel, který má zájem o užívání Aplikace a je nezbytnou podmínkou pro poskytování online služeb Poskytovatelem.

Přihlášení je úkon učiněný Uživatelem v Uživatelském účtu spočívající ve vyplnění přihlašovacího formuláře ve všech jeho krocích a kliknutí na závěrečné tlačítko Přihlásit.

Přihláška je konkrétní, Poskytovatelem schválená účast Účastníka na základě Přihlášení, která zakládá smluvní vztah a opravňuje Účastníka čerpat Služby poskytovatele.

Informace o přihlášce je souhrn údajů o konkrétní Přihlášce, který je zobrazován v Uživatelském účtu, a který zahrnuje zejména informace o datech a termínech konání, místu konání, předpisech plateb a provedených platbách.

Vnitřní řád je závazná směrnice Poskytovatele upravující podmínky poskytování Služeb poskytovatele. Platné znění je k dispozici ke stažení na webových stránkách Poskytovatele http://www.ulita.cz, popřípadě k nahlédnutí v prostorách Poskytovatele.

Platební společnost je společnost poskytující online platební služby v rámci Aplikace, spočívající v úhradě účastnických poplatků Uživatelem za Služby poskytovatele.

Všeobecná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky vymezují a upřesňují základní vztahy Poskytovatele a Uživatele při poskytování Služeb poskytovatele, ke kterým se Účastník přihlašuje prostřednictvím Uživatelského účtu v Aplikaci.

Vznik, trvání a ukončení smluvního vztahu

Vytvořením Uživatelského účtu v Aplikaci Poskytovatele dává Uživatel najevo svůj zájem využívat Služby poskytovatele pro sebe osobně nebo pro nezletilé osoby, k nimž vystupuje v roli zákonného zástupce.

Správcem osobních údajů evidovaných v rámci Uživatelského účtu je vždy Poskytovatel. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel zajišťuje pro Poskytovatele zpracování osobních údajů v rozsahu definovaném Poskytovatelem.

Uživatel se zavazuje uvádět v Přihlášení pravdivé a úplné údaje o Účastníkovi

Provedení Přihlášení na konkrétní činnost ve svém Uživatelském účtu Uživatel dává najevo svůj vážný úmysl uzavřít konkrétní smluvní vztah k čerpání Služeb poskytovatele.

Uživatel bere na vědomí, že platnost Přihlášky je podmíněna schválením ze strany Poskytovatele. O schválení Přihlášky bude Uživatel informován Poskytovatelem formou oznámení v Informacích o přihlášce a současně e-mailem na adresu uvedenou Uživatelem ve formuláři při Přihlášení.

Smluvní vztah je uzavřen k datu schválení Přihlášky Poskytovatelem. Doba účinnosti smluvního vztahu je dána datem zahájení a datem ukončení konkrétního programu v rámci Služeb poskytovatele, pro kterou byla Přihláška schválena. Toto datum je vždy zobrazováno Uživateli v rámci přihlašovacího formuláře jako „Datum zahájení“ a „Datum ukončení“ u pravidelných déle trvajících programů (kroužky), popřípadě jako „Termín konání“, jde-li o jednorázovou akci (akce, tábory).

Smluvní vztah vzniklý na základě Přihlášky spočívá v poskytování Služeb poskytovatele, které se řídí závaznými ustanoveními Vnitřního řádu Poskytovatele. V případě nedodržení podmínek Vnitřního řádu ze strany Účastníka, může poskytovatel ukončit smluvní vztah i během trvání V tomto případě Uživateli ani Účastníkovi nenáleží žádná finanční náhrada.

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu, kterou uvedl v podmínkách poskytnutí služby (leták, propozice, webová prezentace Poskytovatele). S těmito podmínkami byl klient seznámen před vznikem smluvního vztahu a podáním Přihlášky je vzal na vědomí.

Je-li účast v činnosti, na kterou Uživatel provedl Přihlášení, podmíněna úhradou účastnického poplatku, je informace o ceně vždy součástí přihlašovacího formuláře v Uživatelském účtu a je následně zobrazována v Informacích o přihlášce.

Je-li Poskytovatelem stanoveno více variant účastnického poplatku, zvolí Uživatel v rámci Přihlášky variantu účastnického poplatku, kterou hodlá uhradit.

Uživatel bere na vědomí, že dokončením Přihlášení se zavazuje uhradit zvolený účastnický poplatek, pokud byl Poskytovatelem stanoven, a že Poskytovatel má právo odmítnout smluvní vztah uzavřený na základě Přihlášky, nebude-li účastnický poplatek Uživatelem ve stanoveném termínu uhrazen.

V případě, že Uživatel bude chtít smluvní vztah vzniklý na základě Přihlášky ukončit, zavazuje se oznámit tuto skutečnost neprodleně Poskytovateli.

Dodání služby a platební podmínky

Je-li v souvislosti s Přihláškou stanoven účastnický poplatek, je povinností Uživatele uhradit po schválení Přihlášky Poskytovatelem částku uvedenou v Informacích o přihlášce jako „Doplatek“ nebo „Doplatit“. Pokud je tato částka záporná, znamená to, že Uživatel uhradil vyšší částku, než byla Poskytovatelem předepsána. V takovém případě má Uživatel nárok na vrácení rozdílu, popřípadě může přeplatek využít k úhradě jiných Přihlášek.

Úhradu účastnického poplatku může Uživatel provést online pomocí tlačítka Zaplatit, zobrazeného v Informacích o přihlášce. V takovém případě je Uživatel přesměrován na webové stránky Platební společnosti, kde bude realizována podle výběru Uživatele online platba platební kartou nebo expresní online platba bankovním převodem. Takto realizovaná platba je vždy připsána na bankovní účet Poskytovatele. Uživatel je současně v Informacích o přihlášce a e-mailem informován o realizované transakci.

Pokud Poskytovatel neakceptuje online platební služby, není v Informacích o přihlášce zobrazováno tlačítko Zaplatit. V takovém případě může Uživatel uhradit účastnický poplatek buď bankovním převodem (platební údaje jsou zobrazeny v Informaci o přihlášce) nebo v hotovosti v pokladně Poskytovatele.

Dodání Služby Poskytovatele na základě Přihlášky je realizováno okamžikem schválení Přihlášky Poskytovatelem a připsáním platby účastnického poplatku na účet Poskytovatele. Schválená Přihláška opravňující Uživatele k čerpání služby Poskytovatele bude zpřístupněna ke stažení v Informacích o přihlášce ve formátu PDF.

Vratky zaplacených účastnických poplatků probíhají zásadně na bankovní účet, z něhož byly uhrazeny. Není-li to možné (online platba, platba v hotovosti, neexistující účet), sdělí Uživatel Poskytovateli jiný bankovní účet, na který mají být vratky poukázány, popřípadě je vratka vyplacena v hotovosti.

Platební brána

Online platby zajišťuje platební brána ComGate. Společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMS zprávou od své banky.

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Storno podmínky

1. Poplatek (či jeho poměrná část) za kurz či kroužek může být vrácen z těchto důvodů:

- dlouhodobá nemoc nebo úraz (alespoň v délce trvání 1 měsíc (doloženo lékařským potvrzením)

- změna trvalého bydliště Účastníka (doloženo občanským průkazem rodičů nebo účastníka)

- přílišná náročnost činnosti (pouze u dětí do 15 let) - doloženo vyjádřením lektora

- účastník vůbec nezahájil činnost (připouští se maximálně JEDNA ÚČAST v prvním měsíci po přihlášení) – doloženo evidencí docházky Účastníků

2. Při odhlášení či zanechání účasti v zájmovém útvaru z jiných důvodů, než podle odst. 1 se poplatky zásadně nevrací.

3. Při odhlášení ze zájmového útvaru se vratka počítá zásadně podle pololetních předpisů. Odhlásí-li se Účastník s roční platbou v pololetí, vrací se roční platba snížená o předpis poplatku na první pololetí (nikoli polovina roční platby!).

4. Vratky účastnických poplatků z důvodů podle odst. 1 jsou odvozeny vždy z tabulky cen pro účast kratší, než pololetí. Bere se při tom v úvahu pouze neúčast z doložených důvodů (odst.1). Je-li např. účastník dlouhodobě nemocen, počítá se vratka ke dni, kdy nastala doložená nemoc.

5. Částky vratek za pobytové akce jsou stanovovány podle těchto pravidel:

- v případě odhlášení účastníka nejpozději měsíc před zahájením akce bude na základě žádosti vrácena celá zaplacená částka

- v případě odhlášení účastníka nejpozději týden před zahájením akce bude na základě žádosti vrácena uhrazená částka snížená o 30%

- v případě odhlášení účastníka v době kratší, než týden před zahájením akce bude na základě žádosti vrácena uhrazená částka snížená o 50%

6. Storno poplatky podle odst. 4 a 5 se nepoužijí, pokud účastník doloží lékařskou zprávou zdravotní nezpůsobilost k účasti na akci. V takovém případě bude na základě žádosti vrácena uhrazená částka snížená o 5%.

7. Žádost o vratku účastnického poplatku za pobytovou akci nebo tábor musí být podána nejpozději v den zahájení akce! V případě pozdějšího podání nemusí být žádost ze strany Poskytovatele.

8. Při odhlášení účastníka z prázdninových akcí jednodenních (tzv. příměstské tábory) nejméně dva týdny před zahájením akce bude na základě žádosti vrácena celá zaplacená částka. V případě odhlášení účastníka, který doloží lékařskou zprávou zdravotní nezpůsobilost k účasti na akci, bude na základě žádosti vrácena uhrazená částka snížená o 5%. V ostatních případech odhlášení účastníka se uhrazená částka nevrací.

9. Zaplacené vstupné a účastnické poplatky za jednorázové akce se nevrací v žádném případě s výjimkou akcí, které byly zrušeny z důvodů na straně Ulity (provozní důvody, nízká účast apod.).

10. Při vratce úplaty za zájmové vzdělávání z důvodu na straně Poskytovatele je vratka provedena automaticky všem Účastníkům v případě, že jde o hromadnou vratku např. z důvodu zrušení kurzu pro malou účast. V ostatních případech je možné vratku provést na základě žádosti Účastníka. Vratka bude vyplacena Účastníkům nejpozději do dvou měsíců od data, kdy nastaly okolnosti rozhodné pro její přiznání.

Závěrečná ustanovení

Je-li některá část těchto Podmínek neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 557 občanského zákoníku.

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 1.12.2019